Zatrudnienia specjalistów w trybie konkurencyjności

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy/ów na  realizację usługi w zakresie zatrudnienia specjalistów z dziedziny zdrowia, kultury i edukacji w ramach Projektu „Troskliwe gminy” nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00 realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  1. PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegóły zamówienia

Zamówienie zostało opublikowane w serwisie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zatrudnienia specjalistów w trybie konkurencyjności
Przewiń na górę