Informacja o wyniku postępowania

(Dot. zapytania ofertowego 1.W.2021)

Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Dotyczący: ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 2.TG.2021pn. Dostawa produktów spożywczych na zajęcia dla uczestników/uczestniczek Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Troskliwe gminy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

FUNDACJA LOKALNA

NIP: 841-172-66-59 REGON: 385118016

Adres: Pogorzelice 6, 84-300 Pogorzelice

Telefon: 507-742-970

e-mail: biurofundacjalokalna@gmail.com

adres strony internetowej: www.fundacjalokalna.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono zapytanie ofertowe: www.fundacjalokalna.pl

oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Informuje, iż w niniejszym postępowaniu

nie dokonano wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia


Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 19.07.2021 roku, do godz. 13:00 nie wpłynęły do Biura Projektu Fundacji Lokalnej (I piętro) adres: 84-300 Lębork, ul. Dworcowa 8 żadne oferty.

Informacja o wyniku postępowania
Przewiń na górę