Zapytanie ofertowe Nr 3.W.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr 3.W.2021

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej organizacji wakacji dla uczestników/uczestniczek- Klubów Rodziny w Nowej Wsi, Obliwicach i Chocielewku w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niniejsze zapytanie wraz z załącznikami mogą Państwo również znaleźć na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe Nr 3.W.2021
Przewiń na górę