Informacja o przebiegu postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 5.W.2021 – dostawa materiałów na zajęcia dla uczestników/uczestniczek  Klubów Rodzin,  w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

ZAMAWIAJĄCY:
FUNDACJA LOKALNA
NIP: 841-172-66-59 REGON: 385118016
Adres: Pogorzelice 6, 84-300 Pogorzelice
Telefon: 507-742-970
e-mail: biurofundacjalokalna@gmail.com
adres strony internetowej: www.fundacjalokalna.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono zapytanie ofertowe: www.fundacjalokalna.pl
oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

informuje o udzieleniu zamówienia

1. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

„Nadruk Na Tkaninach” Ryszard Lampa ul. Św. Józefa 22, 42-253 Złoty Potok

lpNazwa (firmy) i adres Wykonawcy Nazwa i numer części
1„Nadruk Na Tkaninach” Ryszard Lampa ul. Św. Józefa 22, 42-253 Złoty Potok Zakup i dostawa flag Polski wg. specyfikacji

2. Zestawienie Ofert

Nie dotyczy (jedna oferta).

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dostępne na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Informacja o przebiegu postępowania
Przewiń na górę