Zapytanie ofertowe Nr 1.W.2022

Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty. Dotyczy zamówienia ofertowego Nr 1.W.2022 obejmującej zakup i dostarczenie tabletów z rysikiem, pokrowców oraz osłon na ekran dla uczestników/uczestniczek Klubów Rodzin w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym”,realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niniejsze zapytanie wraz z załącznikami mogą Państwo również znaleźć na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe Nr 1.W.2022
Przewiń na górę