Anulowanie Zapytania Ofertowego

Niniejszym informujemy,

że  Zapytanie ofertowe Nr 1.W.2022 ogłoszone przez Fundację Lokalną w dn. 21.01.2022 r., dotyczące dostawy materiałów na zajęcia (zakup i dostawa 6 szt. Tabletów) dla uczestników/uczestniczek Klubów Rodziny w Nowej Wsi, Obliwicach
i Chocielewku w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Osi priorytetowej
6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zostało anulowane z powodu potrzeby weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zamieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz na stronie                  internetowej www.fundacjalokalna.pl

Anulowanie Zapytania Ofertowego
Przewiń na górę