Informacja o wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 2.W.2022 -Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym o  Organizacji i przeprowadzeniu 5-dniowych ferii dla klubów rodzin, w czterech miejscach lokalizacyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego, w formie zajęć o charakterze sportowo-dydaktyczno-rekreacyjnym dla ok 90 Uczestników  projektu (dzieci, młodzieży i dorosłych)  na rzecz projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020-zamówienie zostało udzielone i realizowane będzie przez:

   „Amigol”  Krzysztof Jurgielewicz

     Armii Krajowej 23/28

     84-300 Lębork

     NIP 841-17-22-087

     REGON 368897137    cena brutto: 13915,00

Przedstawione dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dostępne na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Informacja o wyniku postępowania
Przewiń na górę