Informacje o wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 3.W.2022 -Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym o  zakupie i dostawie 6 tabletów multimedialnych wraz z akcesoriami na zajęcia dla uczestników Klubów Rodziny w Nowej Wsi, Obliwicach i Chocielewku. Projekt pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020-zamówienie zostało udzielone i realizowane będzie przez:

L.p.Nazwa (firmy), adres i siedziba WykonawcyNAZWA I NUMER CZĘSCICENA OFERTY
2Redicreo s.c. Ul. Zygmuntowska 12 31-314 Kraków  Nr.3.W.202211793,24 brutto
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dostępne na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Informacje o wyniku postępowania
Przewiń na górę