Informacje o wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1.TG.2022 -Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym oferty dotyczącej dostawy cateringów do Klubów Seniora w Nowej Wsi i Krępie Kaszubskiej w projekcie „Troskliwe Gminy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020-zamówienie zostało udzielone i realizowane będzie przez:

Informacje o wyniku postępowania
Przewiń na górę