Informacja o wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 2.TG.2022 -Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym dotyczącym zatrudnienia specjalisty z dziedziny edukacji i kultury w  Klubach Seniora w Nowej Wsi i Krępie Kaszubskiej w projekcie „Troskliwe Gminy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020-zamówienie zostało udzielone i realizowane będzie przez:

Informacja o wyniku postępowania
Przewiń na górę