Informacje o wyniku postępowania

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 5.W.2022 -Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym oferty dotyczącej dostawy materiałów na zajęcia dla uczestników/uczestniczek klubów rodziny (Nowa Wieś, Obliwice, Chocielewko) w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020-zamówienie zostało udzielone i realizowane będzie przez:

PHU MARKO

Krystyna Jędrzejczak

Ul. Kartuska 23 A

84-340 Sierakowice

Cena oferty: 4650,50 PLN brutto

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dostępne na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Informacje o wyniku postępowania
Przewiń na górę