Informacje o wyniku postępowania

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy,

że  Zapytanie ofertowe Nr 7.W.2022 ogłoszone przez Fundację Lokalną w dn. 07.04.2022 r., dotyczące dostawy materiałów na zajęcia (zakup i dostawa 4 szt. Flipchartów z akcesoriami) dla uczestników/uczestniczek Klubów Rodziny w Nowej Wsi, Obliwicach i Chocielewku w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zostało anulowane z powodów formalnych.

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zamieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz na stronie internetowej www.fundacjalokalna.pl

Informacje o wyniku postępowania
Przewiń na górę